അയി ഗിരിനന്ദിനി | Aigiri Nandini Lyrics in Malayalam

അയിഗിരി നംദിനി മഹിഷാസുര മര്ദിനീ

അയിഗിരി നംദിനി നംദിതമേദിനി വിശ്വ വിനോദിനി നംദനുതേ
ഗിരിവര വിംധ്യ ശിരോഽധി നിവാസിനി വിഷ്ണു വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ ।
ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ കുടുംബിണി ഭൂരികുടുംബിണി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 1 ॥

സുരവര ഹര്ഷിണി ദുര്ധര ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ
ത്രിഭുവന പോഷിണി ശംകര തോഷിണി കല്മഷ മോഷിണി ഘോഷരതേ ।
ദനുജ നിരോഷിണി ദിതിസുത രോഷിണി ദുര്മദ ശോഷിണി സിംധുസുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 2 ॥

അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബവന പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ
ശിഖരി ശിരോമണി തുങ ഹിമാലയ ശൃംഗനിജാലയ മധ്യഗതേ ।
മധുമധുരേ മധു കൈതഭ ഗംജിനി കൈതഭ ഭംജിനി രാസരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 3 ॥

അയി ശതഖംഡ വിഖംഡിത രുംഡ വിതുംഡിത ശുംഡ ഗജാധിപതേ
രിപു ഗജ ഗംഡ വിദാരണ ചംഡപരാക്രമ ശൌംഡ മൃഗാധിപതേ ।
നിജ ഭുജദംഡ നിപാടിത ചംഡ നിപാടിത മുംഡ ഭടാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 4 ॥

അയി രണദുര്മദ ശത്രു വധോദിത ദുര്ധര നിര്ജര ശക്തി ഭൃതേ
ചതുര വിചാര ധുരീണ മഹാശയ ദൂത കൃത പ്രമഥാധിപതേ ।
ദുരിത ദുരീഹ ദുരാശയ ദുര്മതി ദാനവ ദൂത കൃതാംതമതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 5 ॥

അയി നിജ ഹുംകൃതിമാത്ര നിരാകൃത ധൂമ്രവിലോചന ധൂമ്രശതേ
സമര വിശോഷിത ശോണിതബീജ സമുദ്ഭവശോണിത ബീജ ലതേ ।
ശിവ ശിവ ശുംഭനിശുംഭ മഹാഹവ തര്പിത ഭൂതപിശാച രതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 6 ॥

ധനുരനുസംഗരണ ക്ഷണ സംഗ പരിസ്ഫുരദംഗ നടത്കടകേ
കനക പിശംഗ പൃഷത്ക നിഷംഗ രസദ്ഭട ശൃംഗ ഹതാവടുകേ ।
കൃത ചതുരംഗ ബലക്ഷിതി രംഗ ഘടദ് ബഹുരംഗ രടദ് ബടുകേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 7 ॥

അയി ശരണാഗത വൈരിവധൂ വരവീരവരാഭയ ദായികരേ
ത്രിഭുവനമസ്തക ശൂല വിരോധി ശിരോധി കൃതാഽമല ശൂലകരേ ।
ദുമി ദുമി താമര ദുംദുഭി നാദ മഹോ മുഖരീകൃത ദിങ്നികരേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 8 ॥

സുരലലനാ തതഥേയി തഥേയി തഥാഭിനയോദര നൃത്യ രതേ
ഹാസവിലാസ ഹുലാസ മയിപ്രണ താര്തജനേമിത പ്രേമഭരേ ।
ധിമികിട ധിക്കട ധിക്കട ധിമിധ്വനി ഘോരമൃദംഗ നിനാദരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 9 ॥

ജയ ജയ ജപ്യ ജയേ ജയ ശബ്ദ പരസ്തുതി തത്പര വിശ്വനുതേ
ഝണഝണ ഝിംഝിമി ഝിംകൃത നൂപുര ശിംജിത മോഹിതഭൂതപതേ ।
നടിത നടാര്ധ നടീനട നായക നാടകനാടിത നാട്യരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 10 ॥

അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാംതിയുതേ
ശ്രിതരജനീരജ നീരജ നീരജനീ രജനീകര വക്ത്രവൃതേ ।
സുനയനവിഭ്രമ രഭ്ര മര ഭ്രമര ഭ്രമ രഭ്രമരാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 11 ॥

മഹിത മഹാഹവ മല്ലമതല്ലിക മല്ലിത രല്ലക മല്ല രതേ
വിരചിതവല്ലിക പല്ലിക മല്ലിക ഝില്ലിക ഭില്ലിക വര്ഗവൃതേ ।
സിത കൃതഫുല്ല സമുല്ലസിതാഽരുണ തല്ലജ പല്ലവ സല്ലലിതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 12 ॥

അവിരല ഗംഡഗലന് മദ മേദുര മത്ത മതംഗജരാജ പതേ
ത്രിഭുവന ഭൂഷണഭൂത കലാനിധിരൂപ പയോനിധിരാജസുതേ ।
അയി സുദതീജന ലാലസ മാനസ മോഹന മന്മധരാജ സുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 13 ॥

കമലദലാമല കോമല കാംതി കലാകലിതാഽമല ഭാലതലേ
സകല വിലാസകലാ നിലയക്രമ കേലികലത് കലഹംസകുലേ ।
അലികുല സംകുല കുവലയമംഡല മൌലിമിലദ് വകുലാലികുലേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 14 ॥

കര മുരലീ രവ വീജിത കൂജിത ലജ്ജിത കോകില മംജുരുതേ
മിലിത മിലിംദ മനോഹര ഗുംജിത രംജിത ശൈലനികുംജ ഗതേ ।
നിജഗണഭൂത മഹാശബരീഗണ രംഗണ സംഭൃത കേലിതതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 15 ॥

കടിതട പീത ദുകൂല വിചിത്ര മയൂഖ തിരസ്കൃത ചംദ്രരുചേ
പ്രണതസുരാസുര മൌലിമണിസ്ഫുരദ് അംശുലസന് നഖസാംദ്രരുചേ ।
ജിത കനകാചലമൌലി മദോര്ജിത നിര്ജരകുംജര കുംഭ കുചേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 16 ॥

വിജിത സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈകനുതേ
കൃത സുരതാരക സംഗര താരക സംഗര താരകസൂനു സുതേ ।
സുരഥ സമാധി സമാന സമാധി സമാധിസമാധി സുജാത രതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 17 ॥

പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോഽനുദിനം ന ശിവേ
അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത് ।
തവ പദമേവ പരംപദ മിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 18 ॥

കനകലസത്കല സിംധുജലൈരനുഷിംജതി തെ ഗുണരംഗഭുവം
ഭജതി സ കിം നു ശചീകുചകുംഭത തടീപരി രംഭ സുഖാനുഭവമ് ।
തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാശി ശിവം
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 19 ॥

തവ വിമലേഽംദുകലം വദനേംദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ
കിമു പുരുഹൂത പുരീംദുമുഖീ സുമുഖീഭിരസൌ വിമുഖീ ക്രിയതേ ।
മമ തു മതം ശിവനാമ ധനേ ഭവതീ കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 20 ॥

അയി മയി ദീനദയാലുതയാ കരുണാപരയാ ഭവിതവ്യമുമേ
അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസി രമേ ।
യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീ കുരുതാ ദുരുതാപമപാ കുരുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 21 ॥

ഇതി ശ്രീ മഹിഷാസുര മര്ദിനീ സ്തോത്രമ് ||