Mantra

Shiv Tandav Lyrics In Gujarati (PDF)

શિવ તાંડવ સ્તોત્રમ્ Shiv Tandav Lyrics in Gujarati જટાટવીગલજ્જલપ્રવાહપાવિતસ્થલે ગલેવલંબ્ય લંબિતાં ભુજંગતુંગમાલિકામ્ । ડમડ્ડમડ્ડમડ્ડમન્નિનાદવડ્ડમર્વયં ચકાર ચંડતાંડવં તનોતુ નઃ શિવઃ શિવમ્ ॥ 1 ॥ જટાકટાહસંભ્રમભ્રમન્નિલિંપનિર્ઝરી- -વિલોલવીચિવલ્લરીવિરાજમાનમૂર્ધનિ । ધગદ્ધગદ્ધગજ્જ્વલલ્લલાટપટ્ટપાવકે કિશોરચંદ્રશેખરે રતિઃ પ્રતિક્ષણં મમ ॥ 2 ॥ ધરાધરેંદ્રનંદિનીવિલાસબંધુબંધુર સ્ફુરદ્દિગંતસંતતિપ્રમોદમાનમાનસે । કૃપાકટાક્ષધોરણીનિરુદ્ધદુર્ધરાપદિ ક્વચિદ્દિગંબરે મનો વિનોદમેતુ વસ્તુનિ ॥ 3 ॥ જટાભુજંગપિંગળસ્ફુરત્ફણામણિપ્રભા કદંબકુંકુમદ્રવપ્રલિપ્તદિગ્વધૂમુખે । મદાંધસિંધુરસ્ફુરત્ત્વગુત્તરીયમેદુરે મનો વિનોદમદ્ભુતં બિભર્તુ ભૂતભર્તરિ ॥ 4 …

Shiv Tandav Lyrics In Gujarati (PDF) Read More »

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ Aigiri Nandini lyrics in Kannada

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada – ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೇ ಗಿರಿವರವಿಂಧ್ಯಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧ || ಸುರವರವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ ತ್ರಿಭುವನಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ ದನುಜನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೨ || ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ …

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ Aigiri Nandini lyrics in Kannada Read More »

गायत्री मंत्र हिन्दी में(Gayatri Mantra in Hindi) PDF

Gayatri Mantra in Hindi गायत्री मंत्र को हिन्दू धर्म में सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ मंत्र मतलब का हिंदी में इस मंत्र का हिंदी में मतलब है – हे प्रभु, कृपा करके हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान कीजिये और हमें धर्म का …

गायत्री मंत्र हिन्दी में(Gayatri Mantra in Hindi) PDF Read More »

महामृत्युंजय मंत्र (Mahamrityunjay Mantra) हिन्दी में

Mahamrityunjay Mantra in Hindi मूल रूप ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ॥ महा मृत्युंजय मंत्र का अक्षरशः अर्थ – त्रयंबकम: त्रि-नेत्रों वाला (कर्मकारक) यजामहे: हम पूजते हैं,सम्मान करते हैं,हमारे श्रद्देय। सुगंधिम: मीठी महक वाला, सुगंधित (कर्मकारक) पुष्टि: एक सुपोषित स्थिति, फलने-फूलने वाली,समृद्ध जीवन की परिपूर्णता। वर्धनम: वह जो पोषण करता है,शक्ति …

महामृत्युंजय मंत्र (Mahamrityunjay Mantra) हिन्दी में Read More »

श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम् विष्णुपुराणान्तर्गतम् (Mahalakshmi Stotram From Vishnupuran)

श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम् विष्णुपुराणान्तर्गतम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीपराशर उवाच सिंहासनगतः शक्रस्सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः। देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः॥ १॥ इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवाम्। श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षःस्थलस्थिताम्॥ २॥ पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणाम् वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियाम्यहम्॥ ३॥ त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी। सन्ध्या रात्रिः प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती॥ ४॥ यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने। आत्मविद्या च देवि त्वं …

श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम् विष्णुपुराणान्तर्गतम् (Mahalakshmi Stotram From Vishnupuran) Read More »

शांति मंत्र (Shanti Mantra) शांति पाठ, शांति के लिए हिंदू प्रार्थना

शांति मंत्र (Shanti Mantra) शांति पाठ, शांति के लिए की जाने वाली हिंदू प्रार्थना है, आमतौर पर धार्मिक पूजाओं, अनुष्ठानों और प्रवचनों के अंत में यजुर्वेद के इस शांति मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षँ शान्ति:, पृथ्वी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: । वनस्पतय: शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति:, सर्वँ शान्ति:, शान्तिरेव शान्ति:, सा मा …

शांति मंत्र (Shanti Mantra) शांति पाठ, शांति के लिए हिंदू प्रार्थना Read More »