English to Tamil Dictionary PDF

English to Tamil Dictionary in English PDF Download Link can be found at the bottom of this article. You can download English to Tamil Dictionary PDF in English directly for free using download button.

PDF INFO


PDF NameEnglish to Tamil Dictionary PDF
PDF Size237 kb
Pages74
Total Download8856 [Update]
Download LinkAvailable ✅

Download


Click the links given below to download PDF.

You will get the English to Tamil Dictionary PDF in this article. By which you can learn Tamil easily. This pdf is useful for student or you want to learn tamil language then you have come to the right place.

NumberTamilin English
1எனas
2நான்I
3அவரதுhis
4என்றுthat
5அவர்he
6இருந்ததுwas
7ஐந்துfor
8ம்on
9உள்ளனare
10உடன்with
11அவைthey
12இருக்கும்be
13மணிக்குat
14ஒருone
15வேண்டும்have
16இந்தthis
17இருந்துfrom
18மூலம்by
19சூடானhot
20விக்சனரிword
21ஆனால்but
22என்னwhat
23சிலsome
24ஆகிறதுis
25அதுit
26நீங்கள்you
27அல்லதுor
28இருந்ததுhad
29திthe
30உள்ளof
31செய்யto
32மற்றும்and
33ஒருa
34உள்ளin
35நாம்we
36முடியாதுcan
37வெளியேout
38மற்றother
39இருந்தனwere
40இதுwhich
41செய்do
42தங்கள்their
43நேரம்time
44என்றால்if
45சாப்பிடுவேன்will
46எப்படிhow
47என்றார்said
48ஒருan
49ஒவ்வொருeach
50சொல்லtell
51இல்லைdoes
52தொகுப்புset
53மூன்றுthree
54வேண்டும்want
55காற்றுair
56அதேwell
57மேலும்,also
58விளையாடplay
59சிறுsmall
60இறுதியில்end
61வைத்துput
62வீட்டில்home
63படிக்கread
64கையில்hand
65துறைமுகport
66பெரியlarge
67எழுத்துப்பிழைspell
68சேர்க்கadd
69கூடeven
70நிலland
71இங்கேhere
72வேண்டும்must
73பெரியbig
74உயர்high
75போன்றsuch
76பின்பற்றவும்follow
77செயல்act
78ஏன்why
79கேட்கask
80ஆண்கள்men
81மாற்றம்change
82சென்றார்went
83ஒளிlight
84வகையானkind
85ஆஃப்off
86வேண்டும்need
87வீட்டில்house
88படம்picture
89முயற்சிtry
90அமெரிக்கus
91மீண்டும்again
92விலங்குanimal
93புள்ளிpoint
94அம்மாmother
95உலகworld
96அருகில்near
97கட்டbuild
98சுயself
99பூமியில்earth
100தந்தைfather
101எந்தany
102புதியnew
103பணிwork
104பகுதிpart
105எடுத்துtake
106கிடைக்கும்get
107இடத்தில்place
108செய்துmade
109வாழlive
110எங்கேwhere
111பின்னர்after
112மீண்டும்back
113சிறியlittle
114மட்டும்only
115சுற்றுround
116மனிதன்man
117ஆண்டுyear
118வந்ததுcame
119நிகழ்ச்சிshow
120ஒவ்வொருevery
121நல்லgood
122எனக்குme
123கொடுக்கgive
124எங்கள்our
125கீழ்under
126பெயர்name
127மிகவும்very
128மூலம்through
129வெறும்just
130வடிவம்form
131தண்டனைsentence
132பெரும்great
133என்றுthink
134சொல்லsay
135உதவும்help
136குறைந்தlow
137வரிline
138வேறுபடுகின்றனdiffer
139இதையொட்டிturn
140காரணம்cause
141மிகவும்much
142அர்த்தம்mean
143முன்னால்before
144நடவடிக்கைmove
145வலதுright
146சிறுவன்boy
147பழையold
148மிகவும்too
149அதேsame
150அவர்she
151அனைத்துall
152அங்குthere
153எப்போதுwhen
154மேலேup
155பயன்பாடுuse
156உங்கள்your
157வழிway
158பற்றிabout
159பலmany
160பின்னர்then
161அவர்கள்them
162எழுதwrite
163என்றுwould
164போன்றlike
165எனவேso
166இவைthese
167அவரதுher
168நீண்டlong
169செய்யmake
170விஷயம்thing
171பார்க்கsee
172அவரைhim
173இருtwo
174உள்ளதுhas
175பார்க்கlook
176மேலும்more
177நாள்day
178முடியும்could
179போgo
180வாcome
181செய்ததுdid
182பலnumber
183ஒலிsound
184எந்தno
185மிகவும்most
186மக்கள்people
187என்னுடையmy
188மேல்over
189எனக்கு தெரியும்know
190தண்ணீர்water
191விடthan
192அழைப்புcall
193முதல்first
194யார்who
195மேmay
196கீழேdown
197பக்கside
198வருகிறதுbeen
199இப்பொழுதுnow
200கண்டுபிடிக்கfind
201தலைவர்head
202நிற்கstand
203சொந்தown
204பக்கம்page
205வேண்டும்should
206நாட்டின்country
207காணப்படும்found
208பதில்answer
209பள்ளிschool
210வளரgrow
211ஆய்வுstudy
212இன்னும்still
213அறியlearn
214ஆலைplant
215கவர்cover
216உணவுfood
217சூரியsun
218நான்குfour
219இடையேbetween
220மாநிலstate
221வைத்துkeep
222கண்eye
223ஒருபோதும்never
224கடந்தlast
225நாம்let
226நினைத்தேன்thought
227நகரம்city
228மரத்தில்tree
229கடந்துcross
230பண்ணைfarm
231கடினhard
232தொடக்கத்தில்start
233வலிமைmight
234கதைstory
235எண்ணினர்saw
236இதுவரைfar
237கடல்sea
238வரையdraw
239விட்டுleft
240தாமதமாகlate
241ரன்run
242இல்லைdon’t
243போதுwhile
244செய்திpress
245நெருங்கியclose
246இரவுnight
247உண்மையானreal
248வாழ்க்கைlife
249சிலfew
250வடக்கில்north
251புத்தகம்book
252எடுத்துcarry
253நடந்ததுtook
254அறிவியல்science
255சாப்பிடeat
256அறையில்room
257நண்பர்friend
258தொடங்கியதுbegan
259யோசனைidea
260மீன்fish
261மலைmountain
262நிறுத்தstop
263ஒருமுறைonce
264அடிப்படைbase
265செவி மடுத்து கேள்hear
266குதிரைhorse
267வெட்டுcut
268உறுதியானsure
269பார்க்கwatch
270வண்ணcolor
271முகத்தைface
272மரம்wood
273முக்கியmain
274திறந்தopen
275தெரியவில்லைseem
276ஒன்றாகtogether
277அடுத்தnext
278வெள்ளைwhite
279குழந்தைகள்children
280தொடங்கும்begin
281கிடைத்ததுgot
282நடக்கwalk
283உதாரணமாகexample
284எளிதாக்கease
285காகிதpaper
286குழுgroup
287எப்போதும்always
288இசைmusic
289அந்தthose
290இரண்டுboth
291குறிmark
292பெரும்பாலும்often
293கடிதம்letter
294வரைuntil
295மைல்mile
296ஆற்றில்river
297கார்car
298அடிfeet
299பாதுகாப்புcare
300இரண்டாவதுsecond
301போதுமானenough
302வெற்றுplain
303பெண்girl
304வழக்கம்usual
305இளம்young
306தயாராகready
307மேலேabove
308எப்போதும்ever
309சிவப்பு,red
310பட்டியலில்list
311எனினும்though
312உணரfeel
313பேச்சுtalk
314பறவைbird
315விரைவில்soon
316உடல்body
317நாய்dog
318குடும்பfamily
319நேரடிdirect
320போஸ்pose
321விட்டுleave
322பாடல்song
323அளவிடmeasure
324கதவைdoor
325தயாரிப்புproduct
326கருப்புblack
327குறுகியshort
328எண்numeral
329வர்க்கம்class
330காற்றுwind
331கேள்விquestion
332நடக்கும்happen
333முழுமையானcomplete
334கப்பல்ship
335பகுதிarea
336அரைhalf
337ராக்rock
338பொருட்டுorder
339தீfire
340தெற்குsouth
341பிரச்சனைproblem
342துண்டுpiece
343கூறினார்told
344தெரிந்ததுknew
345கடந்துpass
346முதல்since
347மேல்top
348முழுவதும்whole
349ராஜாking
350தெருவில்street
351அங்குலinch
352பெருக்கவும்multiply
353எதுவும்nothing
354நிச்சயமாகcourse
355தங்கstay
356சக்கரwheel
357முழுfull
358படைforce
359நீலblue
360பொருள்object
361முடிவுdecide
362மேற்பரப்புsurface
363ஆழமானdeep
364நிலவுmoon
365தீவின்island
366கால்foot
367அமைப்புsystem
368பிஸியாகbusy
369சோதனைtest
370பதிவுrecord
371படகுboat
372பொதுcommon
373தங்கgold
374சாத்தியம்possible
375விமானம்plane
376ஸ்தானத்தில்stead
377உலர்dry
378தெரியவில்லைwonder
379சிரிப்புlaugh
380ஆயிரம்thousand
381முன்புago
382ஓடிran
383பார்க்கcheck
384விளையாட்டுgame
385வடிவம்shape
386சமன்equate
387சூடானhot
388மிஸ்miss
389கொண்டுbrought
390வெப்பheat
391பனிsnow
392டயர்tire
393கொண்டு வாbring
394ஆம்yes
395தொலைதூரdistant
396நிரப்பவும்fill
397கிழக்குeast
398வண்ணம்paint
399மொழிlanguage
400மத்தியில்among

PDF Download Links


Here you can download PDF by clicking on the link below.
Click the links given below to download PDF.


[Mail us at robbombb@gmail.com if PDF link is not working or redirecting to other file]

REPORT THIS


If the download link of PDF is not working or you have any other problem with it, Leave a comment/feedback. If PDF is copyright protected Contact Us. We will remove the PDF.