അയി ഗിരിനന്ദിനി | Aigiri Nandini Lyrics in Malayalam

അയിഗിരി നംദിനി മഹിഷാസുര മര്ദിനീ അയിഗിരി നംദിനി നംദിതമേദിനി വിശ്വ വിനോദിനി നംദനുതേ ഗിരിവര വിംധ്യ ശിരോഽധി നിവാസിനി വിഷ്ണു വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ । ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ കുടുംബിണി ഭൂരികുടുംബിണി ഭൂരികൃതേ ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 1 ॥ സുരവര ഹര്ഷിണി ദുര്ധര ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ ത്രിഭുവന പോഷിണി ശംകര തോഷിണി കല്മഷ മോഷിണി ഘോഷരതേ । ദനുജ നിരോഷിണി ദിതിസുത രോഷിണി ദുര്മദ ശോഷിണി …

അയി ഗിരിനന്ദിനി | Aigiri Nandini Lyrics in Malayalam Read More »